UDOSTĘPNIJ

Francusko-Polska Izba Gospodarcza wraz z 9 izbami bilateralnymi działającymi w Polsce, przekazała Ministrowi Klimatu Michałowi Kurtyce list zawierający propozycje działań, które pomogą w szybszej transformacji polskiego sektora transportu w kierunku zeroemisyjności. Rekomendacje wypracowano w porozumieniu z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych i KPMG w oparciu o postulaty zawarte w „Białej Księdze Elektromobilności” PSPA.

Polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, zrzeszeni w naszych organizacjach, chcą współuczestniczyć w rozwoju elektromobilności w Polsce. Jest ona bowiem kluczowa dla osiągnięcia neutralności klimatycznej. Pamiętajmy, że transport odpowiada za ponad jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w całej UE. Jest to jedyny sektor gospodarki, w odróżnieniu od energetyki i przemysłu, w którym emisje od 1990 roku wzrosły – mówi Monika Constant, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. – Dlatego też przygotowaliśmy kilka propozycji, które mają na celu przyspieszenie rozwoju sektora elektromobilności oraz wsparcie przedsiębiorców w korzystaniu, czy projektowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-mobility.

Jak piszą przedstawiciele Izb, dekarbonizacja transportu jest kluczowym wyzwaniem warunkującym realizację europejskich celów oraz polskich ambicji w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Polska stawia sobie za cel rozwijanie nisko- i zeroemisyjnego transportu. Autorzy listu przypominają słowa Mateusza Morawieckiego, wypowiedziane podczas międzynarodowej konferencji Global e-Mobility Forum odbywającej się w Warszawie. Premier podkreślił wówczas, że elektromobilność pozostaje jednym z ważniejszych zadań polskiego rządu.

Izby wskazują na istotną przewagę pojazdów elektrycznych podczas pandemii COVID-19. Notujący poważne spadki segment pojazdów konwencjonalnych został daleko w tyle. W celu ograniczenia ryzyka zachorowania mieszkańcy wielu krajów przesiadali się do samochodów, jak się okazało ¬– głównie elektrycznych. Jak podkreślają, Unia Europejska zapowiedziała, że unijny plan rekonwalescencji po COVID-19 musi być zielony i ambitny i w tym też kierunku idą rozwiązania proponowane przez Izby bilateralne oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

W liście adresowanym do Ministra Klimatu ujęto dziewięć postulatów dotyczących rozwoju elektromobilności w Polsce w jej wymiarze ekonomicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym. Postulaty przygotowano w oparciu o rezultaty prac nad „Białą Księgą Elektromobilności”. „Biała Księga” to projekt, w ramach którego ponad 150 podmiotów reprezentujących całą branżę elektromobilną, administrację centralną i samorządową, identyfikowało bariery spowalniające rozwój polskiego rynku e-mobility. Dla każdej z barier zaproponowano odpowiednie rozwiązanie. Sygnatariusze listu podkreślili, że realizacja postulatów nie wpłynie w znaczący sposób na budżet państwa, co jest dodatkowym argumentem przemawiającym za ich wdrożeniem.

Listę otwiera wprowadzenie E-Taryfy, która pozwoli utrzymać istniejące i zachęci do inwestowania w nowe ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Propozycja wyodrębnienia taryfy „E” jest odpowiedzią na problem nadmiernego obciążenia operatorów kosztami dystrybucyjnymi o charakterze stałym przy niskim poziomie wykorzystania infrastruktury ładowania. Konstrukcja nowej taryfy zakłada podniesienie opłat zmiennych i zniesienie opłaty stałej, co pozwoli prawidłowo odzwierciedlić koszty związane z funkcjonowaniem infrastruktury ładowania na wczesnym etapie jej rozwoju.

Kolejnym postulatem jest wprowadzenie pakietu rozwiązań usprawniających procedury przyłączeniowe dla nowych stacji ładowania. Zaadresowano przede wszystkim problem długotrwałości tych procedur, a niektóre spośród zaproponowanych rozwiązań oparto na mechanizmach przewidzianych w polskim prawie dla instalacji odnawialnych źródeł energii.

W obszarze infrastruktury ładowania Izby rekomendują też uproszczenie odbiorów technicznych stacji normalnej mocy typu AC. Rezygnacja z wymogu uzyskania opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych na rzecz formuły uzgodnienia z nim dokumentacji spowoduje redukcję istotną kosztów w tym zakresie.

Istotną, zdaniem Izb, jest kwestia przyjęcia dedykowanych przepisów ułatwiających instalację punktów ładowania w istniejących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W odniesieniu do budynków nowych zachodzi pilna potrzeba transpozycji postanowień Dyrektywy 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. w zakresie wymogów dotyczących wyposażenia we wstępną infrastrukturę kanałową.

Izby apelują o kontynuację wdrażania konkretnych programów wsparcia finansowego dla elektromobilności. Jak czytamy w liście, oparcie funkcjonowania systemu wsparcia finansowego elektromobilności w Polsce na modelu transparentności i przewidywalności pozwoli na racjonalne planowanie inwestycji w długim okresie czasu.

W obszarze podatkowym Izby rekomendują pełne odliczenie VAT od zakupu i eksploatacji e-pojazdów przez przedsiębiorców. Jest to zarazem jeden z kluczowych postulatów „Białej Księgi Elektromobilności”. Jego realizacja ułatwi zakup pojazdów elektrycznych przez przedsiębiorców i tym samym stopniowo zwiększy popyt na nie również wśród klientów indywidualnych.

Izby zwracają uwagę na potrzebę rozwijania w warunkach polskich transportu opartego na technologiach wodorowych, czemu ma służyć przyjęcie w pierwszej kolejności odpowiednich ram prawnych.

Podobnie, jeżeli chodzi o współdzieloną mobilność, która zdaniem Izb jest przyszłością miejskiego transportu. Stworzenie temu trendowi sprzyjających warunków rozwoju wymaga zapewnienia odpowiedniego otoczenia prawnego

Przedstawiony pakiet rekomendowanych działań to postulaty o charakterze kluczowym, których realizacja w sposób znaczący przyśpieszy transformację polskiego sektora transportu ku technologiom nisko- i zeroemisyjnym. – podsumowuje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA. ¬– Cieszy fakt, ze izby dostrzegają potrzebę rozwoju w tym zakresie, podpisują się pod rozwiązaniami wypracowanymi przez branżę, a także same chcą w tym procesie uczestniczyć.

W odpowiedzi na list, Ministerstwo Klimatu poinformowało, że obecnie prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Część z przedstawionych postulatów będzie w niej uwzględniona, a kolejne są analizowane i konsultowane z innymi resortami

Więcej o apelu oraz lista sygnatariuszy : https://www.ccifp.pl/komunikacja/aktualnosci/n/news/przedsiebiorcy-apeluja-o-wprowadzenie-konkretnych-rozwiazan-wspierajacych-rozwoj-elektromobilnosci-w.html

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA