UDOSTĘPNIJ

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji o podatku akcyzowym wprowadzający m.in. preferencje podatkowe na gaz ziemny CNG i LNG przeznaczony do napędu silników spalinowych, podano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Według założeń, regulacja wejdzie w życie w IV kwartale 2018 r.

Projekt ustawy wprowadza preferencje podatkowe na gaz ziemny CNG i LNG przeznaczony do napędu silników spalinowych. W ostatnich latach nasilił się problem z zanieczyszczeniem powietrza cząsteczkami pyłów pochodzącymi między innymi ze spalania paliw. Gaz ziemny jest paliwem zawierającym ponad 90% metanu, które w postaci sprężonej (CNG) lub skroplonej (LNG) nadaje się do napędzania niskoemisyjnych pojazdów, np. komunikacji miejskiej w centrach dużych miast, czytamy w ocenach skutków regulacji.

„Zatem wprowadzenie preferencji podatkowych na CNG i LNG pozwoli skuteczniej walczyć ze smogiem szczególnie w obszarach miejskich. Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz LNG i CNG będzie bodźcem do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju, który oprócz oczywistych korzyści ekologicznych pozytywnie wpłynie na realizację rządowej polityki gazyfikacji kraju. Szersze niż dotychczas wykorzystanie LNG i CNG stanowi także element dywersyfikacji paliw napędowych, a zatem przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa transportu w kraju” – podano.

Oczekiwany spadek cen gazu ziemnego CNG i LNG spowodowany wprowadzeniem zerowej stawki akcyzy może wpłynąć na wzrost liczby ich konsumentów a co za tym idzie również wzrost produkcji przedmiotowych wyrobów, jak również rozwój infrastruktury związanej z dystrybucją tych wyrobów.

„Projektowana ustawa powinna również wyeliminować istniejące wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, a także w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju. Ponadto projekt ustawy zawiera kilka zmian dostosowawczych” – podano.

Zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających maksymalny poziom norm do wysokości równej rzeczywistym stratom, będzie skutkowało zmniejszeniem dochodów sektora finansów publicznych z tytułu podatku akcyzowego, lecz skutki tych rozwiązań są trudne do oszacowania z uwagi na brak możliwości pozyskania odpowiednich danych przez organy podatkowe.

Według oceny skutków regulacji, w ciągu 10 lat dochody budżetowe zmniejszą się o 101,1 mln zł.

„Z uwagi na niewielki rynek w Polsce omawianych wyrobów trudno jest dokładnie oszacować dynamikę jego wzrostu na przestrzeni kolejnych 10 lat. Do obliczeń ostrożnie przyjęto, że po wprowadzeniu preferencji podatkowych będzie on rósł o ok. 5% rocznie. Jako wartość wyjściową do obliczeń przyjęto wpływy podatkowe od CNG i LNG za rok 2016 w wysokości 8,4 mln zł. Ponieważ zakłada się, że ww. regulacja wejdzie w życie w IV kwartale 2018 r., to skutki budżetowe obliczono tylko dla jednego kwartału tego roku, co stanowi 1/4 wpływów podatkowych od CNG i LNG za rok 2016. Wynika to z faktu, że wejście w życie przepisów dotyczących obniżenia stawek podatku akcyzowego na przedmiotowe wyroby uzależnione jest od pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Przepisy te muszą być jednak poddane procedurze notyfikacji” – czytamy dalej.

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji dotyczących zastąpienia papierowego dokumentu dostawy stosowanego przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

ISBnews

WIĘCEJ

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA