UDOSTĘPNIJ

Rozpoczęty w kwietniu tego roku proces legislacyjny dotyczący rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw zakończył się właśnie opublikowaniem w Dzienniku Ustaw podpisanej przez Prezydenta ustawy z 6 czerwca 2018 roku. Ustawa w przeważającej większości wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 27 lipca 2018 roku.

Opublikowana ustawa wprowadza nowe narzędzie umożliwiające realizację polityki Rządu w obszarze elektromobilności i walki z zanieczyszczeniem powietrza powodowanym przez transport. To narzędzie stanowi powołany wspomnianą ustawą Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Nowa ustawa wprowadza także pewne modyfikacje w innych rozwiązaniach odnoszących się do elektromobilności przyjętych wcześniej przez ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Poniżej prezentujemy krótkie wprowadzenie do najważniejszych zagadnień dotyczących Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz zmian w obszarze uregulowań odnoszących się do elektromobilności, opracowane przez kancelarię DLA Piper – Partnera Prawnego Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu – przeznaczenie

Opublikowana właśnie ustawa ustanawia Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego środki mają być przeznaczane m.in. na wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury do sprzedaży lub dystrybucji CNG, LNG lub wodoru oraz do ładowania energią elektryczną pojazdów, wykorzystywanych w transporcie, na wsparcie dla producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, CNG, LNG lub wodór, a także przedsiębiorców produkujących podzespoły do takich środków transportu, na wsparcie publicznego transportu w szczególności w aglomeracjach miejskich lub uzdrowiskach wykorzystującego CNG, LNG, energię elektryczną lub wodór, na wsparcie zakupu nowych pojazdów zasilanych CNG, LNG, energią elektryczną lub wodorem.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu – rozdzielanie środków

Dysponentem Funduszu Niskoemisyjnego Transportu jest Minister Energii, którego zadaniem jest w szczególności pisemne zatwierdzanie projektów do wsparcia. Zarządzanie funduszem Ustawa powierza Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przeprowadzać będzie postępowania w zakresie wyboru projektów do wsparcia. Wsparcie będzie udzielane w trybie konkursowym lub pozakonkursowym.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu – pochodzenie środków oraz formy wsparcia

Ustawa przewiduje, że Fundusz Niskoemisyjnego Transportu może być zasilany z wielu źródeł, w tym dotacji celowych z budżetu państwa, ale również z przewidzianych specjalnie do tego celu opłat przekazywanych przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (w wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną przez niego działalność) i opłaty emisyjnej doliczanej do benzyn silnikowych i oleju napędowego (15% wpływów z tej opłaty stanowić będzie przychód Funduszu Niskoemisyjnego Transportu) wynoszącej 80 zł za każde 1000 litrów paliwa (opłata będzie miała zastosowanie od 1 stycznia 2019 roku).

Wsparcie może przybrać jedną z trzech form: dotacji, pożyczki lub innego zwrotnego wsparcia finansowego, które mogą zostać w części umorzone, objęcia lub nabycia przez Ministra Energii na rzecz skarbu państwa akcji lub udziałów spółek bądź obligacji.

Modyfikacje w ustawie o elektromobilności i innych ustawach – podłączanie i korzystanie ze stacji ładowania oraz zwolnienie z akcyzy

Przy okazji powołania do życia Funduszu Niskoemisyjnego Transportu ustawa wprowadza szereg modyfikacji w obszarze regulacji odnoszących się do elektromobilności, w tym eliminuje pewne niefortunne rozwiązania przyjęte wcześniej jak na przykład kwestię braku możliwości korzystania ze stanowisk postojowych przeznaczonych do ładowania przez pojazdy hybrydowe typu plug in hybrid, które również wymagają ładowania z gniazdka czy kwestii konieczności podłączenia ogólnodostępnej stacji ładowania do sieci dystrybucyjnej. Ustawa znosi również wymóg aby każdy z punktów ładowania był wyposażony w układ pomiarowo-rozliczeniowy w rozumieniu przepisów prawa energetycznego zastępując go systemem pomiarowym.

Ponadto zmodyfikowano wprowadzone przez ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych zwolnienie z akcyzy dla pojazdów hybrydowych typy plug in hybrid. Będą one mogły być zwolnione z akcyzy tylko wówczas, gdy ich silnik spalinowy ma pojemność nie większą niż 2 000 cm3.

Modyfikacje w ustawie o elektromobilności i innych ustawach – opłaty za wjazd do stref czystego transportu

Istotne zmiany wprowadzono również w zakresie stref czystego transportu, do których wjazd będzie ograniczony dla pojazdów innych niż elektryczne, hybrydowe i napędzane gazem ziemnym. W odróżnieniu od rozwiązania przyjętego poprzednio strefy czystego transportu będą mogły ustanowić wyłącznie rady gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000. Rady gminy będą mogły ustanawiając strefę zwolnić z zakazu wjazdu do strefy pojazdy niewymienione w ustawie, a także w przejściowym okresie 3 lat od ustanowienia dopuścić poruszanie się po niej pojazdów objętych zakazem za opłatą w wysokości do 2,50 zł za godzinę w godzinach od 9.00 do 17.00.

Modyfikacje w ustawie o elektromobilności i innych ustawach – odroczenie w czasie konkurencji dostawców usługi ładowania w jednej stacji oraz funkcjonowanie stacji w budowie

Ustawa przesuwa w czasie wejście w życie wymogu umożliwienia przez operatorów publicznie dostępnych stacji ładowania równoprawnego dostępu do nich podmiotom świadczącym usługę ładowania. Wymóg ten zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Jednocześnie podmioty, które po dniu wejścia w życie ustawy o elektromobilności a przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych określających szczegółowe wymagania techniczne odnoszące się do stacji ładowania rozpoczęły budowę lub eksploatację stacji ładowania mogą to kontynuować pod warunkiem, że w terminie 12 miesięcy od wydania tych przepisów dostosują się do wymogów w nich określonych. Brak takiego przepisu, a w szczególności przepisów wykonawczych stanowiły problem dla inwestycji już rozpoczętych.

 

dlapiper.com

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA